Кардіолог. Доктор. Кандидат медичних наук [1].

Заступник директора Науково-експертного центру лікарських засобів,створених на основі нанотехнологій [2]

Винайшов спосіб діагностики та лікування Первинної Легеневої Гіпертензії [3]

Публікації :

1. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М., Губський Ю.І. Вплив антагоністів кальцію на процеси перекисного окислення ліпідів плазми крові хворих первинною легеневою гіпертензією та синдромом Ейзенменгера // Зб. щорічних наук. пр. Асоціації серцево-судинних хірургів в Україні « Серцево-судинна хірургія». -.Київ,2001 р.-С.90-93.[4]

2. Задорін Є.М., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Губський Ю.І. Спосіб діагностики первинної легеневої гіпертензії // Патент України UA 66281 A 7 A61В5/145; Заявл. 26.09.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл.№4, 2004 р. [5]

3. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М., Губський Ю.І. Стан вільнорадикальних процесів у хворих на первинну легеневу гіпертензію // Практична медицина.-2002.-4 (Т.VIII).-С.18-22.

4. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М. Вільнорадикальні процеси в крові хворих із синдромом Ейзенменгера // Медична хімія.-2003.-Т.5, №2.- С.12-15 [6]

5. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Порівняльна оцінка показників перекисного окислення ліпідів у крові хворих із сидромом Ейзенменгера та первинною легеневою гіпертензією // Медична хімія.-2003.- Т.5, №3.- С.10-13.

6. Амосова К.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Зміни жирнокислотного складу ліпідів крові хворих на синдром Ейзенменгера та первинну легеневу гіпертензію // Доповіді НАН України.-2004.- №7.- С.187-192.

7. Амосова К.М., Гула Н.М., Губський Ю.І., Коцюруба А.В., Задорін Є.М., Конопльова Л.Ф. Стан NO-системи в еритроцитах крові хворих з первинною легеневою гіпертензією та його зміни під час лікування дилтіаземом // Серце та судини.- 2004.- №2 (6).- С.76-83. [7]

8. Задорін Є.М., Михайлова Н.О., Буряк О.О. Вивчення антиокислювальної активності та вмісту деяких вітамінів у крові дітей та дорослих з захворюваннями серцево-судинної системи // Тези доп. третьої науково-практичної конф. „ Актуальні проблеми експериментальної медицини”.-Київ, 8-10 квітня 1999 р.- С.73.

9. Задорін Є.М., Васинюк О.О. Процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантна активність плазми крові хворих з захворюваннями серцево-судинної системи // Тези доп. наук. конф. студ. та молодих вчених НМУ з міжнар. участю.-Київ,18-21 квітня 2000.- С.20.

10. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Вплив антагоністів кальцію на перекисне окислення ліпідів при судинних формах легеневої гіпертензії // Тези доп. II Національного з”їзду фармакологів України. – Дніпропетровськ, 1-4 жовтня 2001.-С.5.

11. Задорін Є.М. Перекисне окислення ліпідів у крові хворих васкулярно-легеневою гіпертензією // Тези доп. 57 науково-практ. конф. студентів та молодих вчених НМУ з міжнар. участю „Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 17-20 вересня 2002.- С.123.

12. Задорін Є.М. Газохроматографічний аналіз загальних ліпідів крові за первинної легеневої гіпертензії // Укр.біохім.журнал.-2002.-Т.74, додаток 1.- Матеріали VIII Українського біохімічного з”їзду. – Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р. – С.132-133.

13. Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Юрженко Н.М. Ліпідна пероксидація у крові хворих на судинно-легеневу гіпертензію // Укр.біохім.журнал.-2002.-Т.74, додаток 1.- Матеріали VIII Українського біохімічного з”їзду.- Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р. – С.108.

14. Губський Ю.І., Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Вільнорадикальні процеси та газохроматографічний аналіз ліпідів крові за наявності первинної легеневої гіпертензії // Матеріали науково-практ. конференції „Актуальні проблеми клінічної пульмонології”. -Київ, 23 січня 2003 р. – С.34-35.

15. Амосова К.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф., Задорін Є.М., Брюзгіна Т.С. Вільнорадикальне окислення та газохроматографічний аналіз ліпідів крові хворих васкулярно-легеневою гіпертензією // Укр. медичні вісті.-2003.- Т.5,число 1 (63). – Матеріали VII з”їзду Всеукраїнського лікарського товариства.- Тернопіль, 16-17 травня 2003 р.- С.64.

16. Амосова К.М., Гула Н.М., Коцюруба А.В., Задорін Є.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф. Дія блокатора кальцієвих каналів дилтіазему на систему оксиду азоту за умов первинної легеневої гіпертензії // Матеріали VII Національного конгресу кардіологів України.-. Дніпропетровськ, 21-24 вересня 2004 р. – С.314.

17. Zadorin E. M. Oxydative stress and antioxidant activity in blood of patients with primary pulmonary hypertension // Free radicals, nitric oxide and inflammation: molecular, biochemical and clinical aspects. – Antalya- Tyrkey, September 23-October 3, 2001. – P. 115.

Categories: Stem Cells therapy

NBScience

contract research organization

stem cell therapy