Приклад договору для навчання дослідників в сфері клінічних досліджень та отримання сертифікату GCP

ДОГОВІР №
про надання послуг консультування та сертифікації  GСP міжнародного рівня NBScience

м. Київ «    »               2011 року
Виконавець: , з одного боку, і
Замовник:                                                 ,, (надалі іменується “Замовник”) в особі Директора                                                 , який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір (надалі –“Договір”) про наступне:

 

Стаття 1

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги, що полягають в  наданні консультацій у формі тренінгу та на відстані ( за допомогою інтернет) з застосування Належної клінічної практики (GСP) наступним особам Замовника :

 

у період з «13»_травня 2011 по «07» червня 2011.

 (надалі – “Послуги”).

1.2. Виконавець виконує зобов’язання за цим Договором за власний рахунок на власній науково-технічній та матеріальній базі та надати відповідні Сертифікати GCP від NBScience особам, вказаним у п.1.1. цього Договору.

 

Стаття 2

 

ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Якісно та в повному обсязі надати Послуги Замовнику, а саме:

надати  консультації у формі тренінгу та на відстані (за допомогою інтернет) з застосування Належної клінічної практики (GСP) представникам Замовника, вказаним у п.1.1.  

2.1.2. Невідкладно попереджати Замовника про будь-які зміни, що стосуються  надання консультацій Замовникові, в тому числі стосовно дати і місця проведення консультацій, програми, учасників тощо.

2.1.3. Без  письмового дозволу Замовника не надавати інформацію з питання укладання, виконання внесення змін та доповнень до цього договору іншим особам.

Стаття 3

 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1. Надати Виконавцю за його  письмовою вимогою усю наявну в Замовника інформацію, яка необхідна для результативного надання Послуг.

3.1.2. Використовувати отриману від Виконавця інформацію за предметом цього Договору тільки в особистих цілях і не передавати її іншим юридичним і фізичним особам без письмового дозволу Виконавця.

3.1.3 Своєчасно і в повному обсязі оплатити надані Послуги.

 

 

Стаття 4

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.  Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю вартість послуг шляхом безготівкового перерахування на вказаний у рахунках банківський рахунок Виконавця  протягом (5) п’яти банківських днів після отримання рахунку.

4.2. Сторони погодились, що  загальна вартість послуг за цим договором складає 00 коп. без ПДВ

 

Стаття  5

 

Порядок прийому – здачі наданих Послуг

5.1.Не пізніше 5-ти робочих днів, після завершення надання Послуг, Сторонами підписується Акт наданих послуг. Підписаний уповноваженими представниками сторін Акт є засвідченням факту належного надання Послуг та відсутності взаємних претензій за цим Договором.

5.2.Претензії щодо якості наданих Послуг приймаються протягом 15-ти робочих днів з моменту завершення надання Послуг.

 

Стаття  6

 

Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні понесені документально підтверджені збитки в повному обсязі в порядку, визначеному законодавством України.

6.3. При порушенні зобов’язань з оплати Послуг, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

6.4. У випадку ненадання або неналежного надання  Послуг Замовнику, Виконавець зобов’язаний негайно перерахувати Замовнику оплачену вартість Послуг, а також сплатити штраф у розмірі 10 ( десять ) відсотків від вартості Послуг, визначеної у цьому договорі.

 

Стаття  7

 

Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається на розгляд до Господарського суду у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

Стаття  8

 

ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.4. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів, зазначених у статті 9 цього Договору.

 

 

Стаття 9

 

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 

Виконавець: 

 

Тел: (044) 233-277-0

.

ЗАМОВНИК: 

 

Від ЗАМОВНИКА:

 

 

 

………………………………………….

М.П.

 

«____»___________2011 р.

Від  ВИКОНАВЦЯ:

 

 

………………………………………

М.П.

 

«___»______________ 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор

_______________

 

 

 

 

 

 

 

АКТ  № 1

Здачі-прийняття робіт ( надання послуг)

 

 

 

 

Ми, представники Замовника                                         ______________ з одного боку, та  представник виконавця             ., з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи ( надані такі послуги) згідно договору №     від        _______ 2011  :

 

–          організація консультування у формі тренінгу та на відстані ( за допомогою інтернет) з застосування Належної клінічної практики (GСP) представників Замовника

 

Вартість робіт –                          гривень 00 коп. без ПДВ.

Сторони претензій одна до одної не мають.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від Виконавця:                                                                                  Від Замовника

__________________                                                                        ________________


NBScience

contract research organization

stem cell therapy